Викладачі кафедри Учбові курси Напрямки наукових досліджень Математичний гурток
Публікації:

Публікації у періодичних наукових виданнях НаУКМА:
1 Пилявська О.С. Determination of groups all of whose proper subgroups have a commutator subgroup of order equal on less than p (p>3):corrigendum Наукові записки НаУКМА, 2008 «Фізико-математичні науки»
2 Лаврик В.І, Бурбан А.Ф, Ванулюк П.В,
Горобець А.В
Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флюоромістких мембран Магістеріум, Хімічні науки, 2008р. випуск 33,с 4-7
3 Боднарчук Ю.В., Братик М.В. Unitary representations of a three dimensional unitriangular polynomial transformation groups Наукові записки НаУКМА, «Фізико-математичні науки», Т-74, с7-9
4 Дяченко C. М. Зображення напівгрупи T2xT2 над полем характеристики два Наукові записки НаУКМА, серія фізика та математика. — 2009. — № 5. — С. 9—12.
5 Кашпіровський О.І Про застосування комплекснозначної псевдометрики для дослідження розвинень в ряди Діріхле аналітичних функцій в середині квадрата Наукові записки НаУКМА, серія фізика та математика. — 2009. — № 5

Публікації у наукових фахових журналах:
1 Братик М.В «Квантильне хеджування з пере дисконтуванням на повному фінансовому ринку» «Прикладна статистика. Актуарна і фінансова математика», 15 с
2 Торба С.М, Кашпіровський О.І Характеризація швидкості збіжності одного наближеного методу розв`язування абстрактної задачі Коші Український математичний журнал 4`2008, том 60 557-563 с
3 Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно поточкові-проективних зображень Вісник Київського університету, серія: Фізико-математичні науки 2008, випуск1,23-28с
4 Дяченко С.М. Ручні та дикі орієнтовані графи відносно поточкові-проективних зображень К.: інститут математики НАН України, 2008.-20с ( Препринт/НАН України .Ін-т. математики;2008.1)
5 Олійник Б.В.,
Сікора В.С.,
Сушанський В.І
Метасиметрічні та метазнакозмінні групи нескінченного рангу « Математичні студії», Львів,11 с
6 Буголюбов В.М.,
Лаврик В.І.,
Картавцев О.М
Обґрунтування структури та геоінформаційної системи управління поверхневим стоком в басейнах малих річок «Екологічна безпека», Випуск 1, 2008 ,15с
7 Боднарчук Ю.В., Морозов Д.І Скінченностанова спряженість лінійних функцій на кільці цілих 2-адичних чисел Доповіді НАН України, Математика.9, 2008, с 7-11
8 Иваненко В.І., Михалевич В.М К вопросу о неопределенности в задачах принятия решений Кибернетика и системный анализ 2`2008, 116-119
9 Mykhaylo Bratyk, Yuliya Mishura The Generalization of the Quantile Hedging Problem for Price Process Model Involving Finite Number of Brownian and Fractional Brownian Motions Theory of Stochastic Processes \\ Vol.14 (30), no.3-4, 2008
10 Таращанський М.Т., Щестюк Н.Ю. Сумісне продовження мір Наукові Вісті НТУУ «Київський політехнічний інститут». Сер. Теоретичні та прикладні проблеми фіз.-мат. наук. – 2009. – Вип. 1(63). – С.153-157
11 Таращанський М.Т., Щестюк Н.Ю. Про існування доповнення у гратах підалгебр булевої алгебри Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. Фіз. – мат. науки. – 2009. – Вип. 2. – С.36-39
12 Боднарчук Ю.В., Прокоф`єв П.Г. Локально нільпотентні диференціювання та автоморфізми Нагатівського типу Український мат. журнал 2009, т. 61, №8, с. 1011 -1024.

Підручники/навчальні посібники з грифом МОНУ:
1 Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В Основи дискретної математики Київ, видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 158 с Гриф МОНУ №1.4/18 Г-978 від 06.05.08

Підручники/навчальні посібники
1 Телейко А.Б.,
Чорней Р.К.
Математико-статистичні методи в соціології та психології К.:МАУП, 2008.-418 с
2 Чорней Р.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособ. для студ.-иностр. вузовской подготовки К. : ДП "Издательский дом "Персонал"", 2009. — 336 с.
3 Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Математика: Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.– 2-ге вид., випр. і доповн. К.: Генеза, 2009.– 104с.
4 Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Посібник для абітурієнтів по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2009.– 150с.

Методичні посібники
1 Телейко А.Б.,
Чорней Р.К.
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Математичні методи в психології» (для бакалаврів) К.:МАУП, 2008.-46 с
2 Телейко А.Б.,
Чорней Р.К
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Математичні методи в соціології» (для бакалаврів) К.:МАУП, 2008.-42с
3 Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для бакалаврів, спеціалістів) К.:МАУП, 2008.-27с
 
          © All rights reserved. Last modified: 05.12.2009
Викладачі Математичний гурток Навчальні курси Напрямки наукових досліджень